ஓவியம்

இது எனது ஓவியம்..!! ஹாசினி 

இது எனது ஓவியம்..!! ஹாசினி      தனது மனதில் கற்பனையாக தோன்றும் சிந்தனைகளை எல்லாம் ஒரு வெள்ளைகாகிதத்தில் வரையும் கிறுக்கல்கள் ஓவியம் என சொல்லுவார்கள்..  ...

என் மகளின் கற்பனை ஓவியம் ..!

என் மகளின் கற்பனை ஓவியம் ..!       தனது மனதில் கற்பனையாக தோன்றும் சிந்தனைகளை எல்லாம் ஒரு வெள்ளைகாகிதத்தில் வரையும் கிறுக்கல்கள் ஓவியம் என...

என் குழந்தையின் ஓவியம்..!

என் குழந்தையின் ஓவியம்..!       தனது மனதில் கற்பனையாக தோன்றும் சிந்தனைகளை எல்லாம் ஒரு வெள்ளைகாகிதத்தில் வரையும் கிறுக்கல்கள் ஓவியம் என சொல்லுவார்கள்.. ஓவியங்களை...

எனது ஓவியம்..!!

எனது ஓவியம்..!!       ஓவியம்      தனது   மனதில்   கற்பனையாக   தோன்றும் சிந்தனைகளை எல்லாம் ஒரு வெள்ளைகாகிதத்தில்   வரையும்    கிறுக்கல்கள்   ஓவியம் ...

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Trending News